آدرس:   قائم شهر، خیابان شهید بهشتی ( کفشگر کلا )، جنب عدالت 6

شماره تماس:  4-42209122-011    

دور نگار:  42221251-011  

آدرس ایمیل:   ghaemshahr@farhang.gov.ir